Scientific activity

21/Mar/2023
21/Jul/2023

Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej  prowadzi zajęcia dydaktyczne dla:

 • IV roku kierunku lekarskiego z przedmiotu transplantologia
 • IV roku kierunku lekarsko z przedmiotu chirurgia ogólna II
 • I roku kierunku ratownictwo medyczne z przedmiotu biologia i parazytologia
 • V roku kierunku lekarsko z przedmiotu chirurgia ogólna
 • VI roku kierunku lekarsko z przedmiotu chirurgia ogólna
 • II roku ratownictwa medycznego z przedmiotu medyczne czynności ratunkowe I

Działalność naukowa

Kardiochirurgia

 • Wykorzystanie własnych tętnic chorego (rewaskularyzacja tętnicza) w pomostowaniu naczyń wieńcowych i wpływ na wczesne i odległe wyniki leczenia
 • Rewaskularyzacja chirurgiczna u chorych z dużym upośledzeniem kurczliwości serca. Zachowanie się globalnej i regionalnej kurczliwości we wczesnym i odległym okresie po rewaskularyzacji
 • Wpływ operacji małoinwazyjnych bez użycia krążenia pozaustrojowego techniką OPCAB (sternotomia), MIDCAB (minitorakotomia boczna) na zmniejszenie powikłań około- i pooperacyjnych u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
 • Prognozowanie własnych wyników leczenia operacyjnego i ryzyka powikłań operowanych chorych wobec uznanych skali europejskiej i amerykańskiej.
 • Operacje skojarzone wad zastawkowych z chorobą niedokrwienną serca - wczesne i odległe wyniki leczenia w zależności od stopnia dysfunkcji lewej komory.
 • Zabiegi rekonstrukcyjne zastawki mitralnej- wczesne i odległe wyniki leczenia
 • Nowe techniki implantacji zastawek aortalnych stentowych i bezstentowych, przydatność zastawek homogennych w implantacjach w pozycję trójdzielną oraz aortalną w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia.
 • Zachowanie się gradientów spoczynkowych i wysiłkowych u chorych z wąskim pierścieniem aortalnym po implantacjach sztucznych zastawek serca.
 • Wdrażanie nowych technik endowaskularynych stentów w tętniakach aorty piersiowej.
 • Operacyjne leczenie tętniaków – nowe możliwości w zakresie tętniaków łuku aorty i jej odcinka piersiowo-brzusznego.
 • Wprowadzenie jako rutynowego małoinwazyjnego dostępu w leczeniu operacyjnym prostych wad wrodzonych serca u dzieci.
 • Chirurgiczna korekcja złożonych wrodzonych wad serca u noworodków i małych dzieci.
 • Operacje chirurgicznego remodelingu metodą Menicantiego
 • Małoinwazyjne operacje wady mitralnej

Transplantologia i niewydolność krążenia

 • Transplantacja serca u dorosłych i dzieci – wczesne i odległe wyniki leczenia 
 • Wskaźniki aktywności cytokinowej i zapalnej u chorych z ciężką zastoinową niewydolnością serca  kwalifikowanych do zabiegu transplantacji serca.
 • Kardiomiopatia rozstrzeniowa w etiologii zapalnej. 
 • Transplantacja pojedynczego płuca i obu płuc. Transplantacja serca i płuc. 
 • Waskulopatia przeszczepionego serca – udział immunologicznych i nieimmunologicznych czynników w jej powstaniu. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa i jej przydatność w diagnostyce waskulopatii.
 • Monitorowanie immunosupresji w przeszczepionym sercu.
 • Sterydooporne odrzucanie w przeszczepionym sercu. Leczenie cytolityczne i jego monitorowanie
 • Transplantacja serca u dzieci. Ocena psychosomatycznego rozwoju dziecka po transplantacji.
 • Monitorowanie cytoimmunologiczne u chorych po transplantacji serca
 • Efektywność leczenia w kardiochirurgii i transplantologii
 • Nieinwazyjna ocena odrzucania u chorych po przeszczepie serca za pomocą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej.

In category: